พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี พ.ศ. 2310 ตรงกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือบริเวณ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับโบราณสถานที่ยังปรากฏในพระราชวังเดิม ได้แก่ ท้องพระโรง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ “ท้องพระโรง” หรือ “วินิจฉัย” ลักษณะคล้ายศาลากว้างๆ หลังคาประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ยกพื้นด้วยการก่ออิฐถือปูน ใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง และประกอบพระราชพิธีสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี และส่วนที่สองคือ ส่วนราชมณเฑียร เรียกว่า “พระที่นั่งขวาง” เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ พื้นปูกระดาน เครื่องบนเหมือนท้องพระโรง ปัจจุบันใช้เป็นห้องรับรองบุคคลสำคัญ และห้องประชุมในบางโอกาส นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังเล็กมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนประยุกต์ จัดแสดงพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านการรบผ่านภาพจิตรกรรม และอาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการต่างประเทศ ถัดออกมาจะพบกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่ประดิษฐาน พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท่าประทับยืนและทรงพระแสงดาบ ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนไทยมายาวนาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.